Bytový dům Tetínská

Zpět na projekty

Bytový dům má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří obvodové a vnitřní žb stěny a sloupy. Vodorovné nosné konstrukce tvoří obousměrně pnuté žb desky uložené na sloupy a stěny, které jsou dle potřeby doplněny trámy, průvlaky, atikami apod. Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží půdorysně úplně nekoresponduji se svislými konstrukcemi podzemních podlaží, proto je deska nad 1.PP navržena z části jako přechodová, doplněná trámy a průvlaky. Objekt je založen plošně na základové desce.

Developer
Abbey, s.r.o.
Architekt
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Generální projektant
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD

Galerie

Další reference